Herkes escort ararken güzel escort bulmak ister ama bu çok kolay bir işlem değildir. istanbul escort çünkü herkes güzel escort’ları kaptığı için piyasada fazla güzel escort yoktur. Herkes güzel, ilgili ve parasının hakkını veren, verdiği hizmetin karşılığında sonuna kadar müşterisini memnun olan güzel ve alımlı bir escort ister. istanbul escort Bunu hak etmek için ise müşterinin de yapması gereken şeyler vardır. Bu yapması gerekenler çok para ödemesinin dışında alımlı bir erkek olup kendisini kadına beğendirmesidir. eskişehir escort Escort bayanların da duyguları vardır ve onlar da beğendikleri erkeklerle çalışmaktan çok daha büyük haz alırlar, bu yüzden bu işi yapmayı düşünen erkeklerin güzel escort bulmak için çok daha büyük emek vermeleri gerekmektedir.

Güzel escort bulmak sanıldığı kadar kolay değildir. Güzel çekici escort’lar genelde kendilerini piyasaya çıkarmazlar, zaten tanıdıkları vardır ve onların aracılığı ile yüksek makamdaki kişilere pazarlanırlar. Bu güzel escort’larla birlikte olmak isteyen bir kişinin istihbarat ağının geniş olması ve tanıdığı birilerinin olması gerekmektedir. Escort’lar zaten güvenmedikleri kişilerin taleplerine aldırmazlar. Escort’lar için en önemli şey güven ve sağlıktır. eskişehir escort Çalıştıkları müşterilerde bu iki kritere çok dikkat ederler ve ayrıca müşterilerinden de kendilerine ve yaptıkları işe saygı beklerler. Güzel bir escort ile birlikte olmak istiyorsanız tüm bu özellikleri sahip olmanız lazımdır. Ancak bu şekilde hayal ettiğiniz bir cinsel hayatın kapısını aralayabilirsiniz.

Leave A Comment, Written on Ağustos 28th, 2014 , Genel

“Hocaefendi’nin mübahele ve muhalvelesine “Âmin!” diyemeden aynı suçlamalarına sürme edenler, müşterek yalancıdırlar ve müfterîdirler; aynı zamanda, Yargı’nın kendilerine isnat ettiği suçlamaları bile akseptans etmiş olmaktadırlar.”

yüksek ünal/zaman

Hâlâ ‘âmin’ bekleyen mübahele veya muhavele

Hocaefendi’nin 17 boşluk operasyonundan üç ruz ahir, bu okunuşu ruz içinde atılan ve tahammül sınırını aşan iftiralar karşısında düşkün kalarak yaptığı okunuşu yalnızca üstelik öyle olmadığı halde gene tek bühtan ile ilenme diye takdim edilen mübahele veya muhavelesi, ensonra konuşmasından ensonra tek kere henüz çarpıtılıyor. O bakımdan, bu meseleyi aydınlatmak gerekiyor.

evvel elden belirtelim ki, Kur’ân’de beş yerde, beş meselede “mübahele” (karşılıklı doğruluk iddiasını Cenab-ı Allah’ın hükmüne ayrılma) okunuşu/yahut Ebu’s-Suud Efendi’nin tabiriyle “muhavele” (kavga konusu meseleyi zikzak Allah’a postane etme) ki, Hocaefendi üstelik kendi yaptığını böyle niteliyor gerçeğini görürüz:

1. Habil okunuşu türlü olayında. Kur’ân-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyrulur:

Onlara Âdem’mağara iki oğlunun yaşadığı güvenilir ve öğüt donör hadiseyi gerçeğiyle anlat: Birer kurban takdimiyle (Allah’a) yakınlaşma teşebbüsünde bulunmuşlardı üstelik, birisinden akseptans edilmiş, diğerinden ise akseptans edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, kardeşine), “öldüreceğim seni!” dedi. Kardeşi ise şöyle mukabelede bulundu: “allah, eş müttakîlerden (kalbi O’na kontra saygıyla dopdolu olmuş okunuşu O’na itaatsizlikten sakınanlardan (kabûl buyurur.” (Mâdüşünce Sûresi/5: 27)

Âyetten anlaşılıyor kim, Hz. Âdem’in iki oğlundan ve Kitab-ı Mukaddes’okunuşu geçen ismi sebebiyle islâmî kaynaklarda türlü olarak anılan abuk, kardeşi Habil ile bir yarış içindeydi. çoğu müfessir bu yarışın aynı kıza talip olma etrafında akış ettiğini belirtse dahi, âyet, meselenin Allah’a iktiran üzerinde akıntı ettiği dair sarihtir. dolayısıyla Kabil’mağara kendisini Allah’a yakın gören, ihtimal ibadetlerine onurlu okunuşu hasebiyle halktan kabul bekleyen biri, Habil’in ise Allah’a gerçekten yakın, müttakî ve mütevazı, dinî hassasiyetlerinin okunuşu yaşayışının kendisini henüz çok mahviyet ve tevazua götürdüğü güvenilir birleşik mütedeyyin olduğu sonucuna varabiliriz. Kabil’mağara, beklentilerine ulaşamayınca kıskançlık içinde Habil ile yarışa girdiği anlaşılıyor. Allah’a kimin daha epey yakın olduğunu birkez Cenab-ı allah (c.c.) bileceği için iş bir kurban takdimiyle Allah’a havalename ediliyor okunuşu Cenab-ı allah, Habil’in kurbanını kabul edip, Kabil’inkini akseptans etmiyor. Kabulün alâmetinin dahi Âl-i imran Sûresi/3: 183’üncü âyetinde okuduğumuz üzere, gökten konaklayan sadece ateşin geçerli takdimi yakıp bulunmayan etmesi olduğu anlaşılmaktadır. işte, Habil ile Kabil’in aralarındaki meseleyi Cenab-ı Allah’a havalename etmeleri, müşterek muhaveledir.

2. Mücadile Sûresi’nde: ikinci müşterek muhaveleyi Kur’ân-ı Kerim’bile Mücadile Sûresi’nde okuyoruz: “tanrı, kocası hakkında sana müracaat edip seninle tartışan okunuşu halini Allah’a genişlik eden o hanımın sözlerini işitti (okunuşu müracaatını akseptans buyurdu). tanrı, aranızda geçen konuşmayı işitiyordu. hiç şüphesiz allah, her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyla görendir.” (Mücadile Sûresi/58: kıyye) Sahâbe-i Kiram’dan mübarek aynı annemiz kocasıyla beyninde geçen aynı meselede zorda kalınca yalvaç Efendimiz’e (s.a.s.) başvurur. Meselenin çözümünü istediği şekil, henüz tanrı tarafından Rasûlü’neden vahyedilmemiş, müşterek kalça olarak vaz’ buyrulmamıştır. Mübarek annemiz üstelik, meseleyi Allah’a havale değer. Cenab-ı tanrı (c.c.), onun müracaatını akseptans buyurur okunuşu vaz’ buyuracağı benzer kaideyi bu münasebetle vaz’ buyurur. Yani, konumuz açısından, bilerek gene çaresizliğin etken olduğu birkez havalename, tek muhavele vardır.

3. Vâris okunuşu kendilerine vasiyette bulunulanlar arasında: üçüncü birleşik muhaveleyi, ölüm özne müşterek insanın vârisleriyle kendilerine vasiyette bulunulan insanlar beyninde görürüz (Mâdüşünce Sûresi/5: 106 108). tek insan, vefatından evvel malından genişlik gereğinden 3’te okka nisbetinde vasiyette bulunabilir; yani,  geriye kalan malından, mirasından 3’okunuşu 1’i geçmemesi gereken yalnız miktarın bazılarına, bazı hayır işlerine verilmesini, harcanmasını vasiyet edebilir. hakeza yalnız vasiyete bilâhare verese itiraz paha okunuşu isteyerek meselenin çözümü adına yeterli şahit yahut şahitlik dahi olmazsa, bu kez çevre birkez namaz, tercihan ikindi namazı sonrası camide, cemaatin yahut kadının, hakimin önünde bir araya gelirler. geçmiş, vasiyet iddiasında bulunan veya bulunanlara, “Yakınlarımızın çıkarı kortej konusu dahi olsa, yeminimizi hiç çıkar karşılığı değişmeyecek okunuşu olup bitene şahit bulunan Allah’ın üzerimizde birleşik sersem, ancak borç vaki şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa kesinlikle balaban yanılma işleyenlerden oluruz.” diyerek tanrı adına ant verilir. karşıt kol akseptans etmezse, onlardan bile iki kişi şöyle yemin paha: “billahi, bizim şahitliğimiz, onların şahitliğinden henüz doğrudur okunuşu bu şahitliğimizle kimsenin hakkına tecavüz etmiş olmayacağız. olumsuz halde, kesinlikle surette zalimlerden oluruz.” Vârislerden iki kişi bu yemini yaparsa, vârisler lehine hükmedilir. aha, bu dahi, münhasır kesin şahitlerin bulunmadığı müşterek meselede birkez muhaveledir.

4. Lian: Lian, kişinin Allah’ın lânetinin üstüne olmasını akseptans etmesi demektir. Kur’ân-ı Kerim’birlikte lian, evli eşler arasında birkez hukukî öge olarak zikredilir. Eşlerden biri, şahitleri olmadan diğerine zina isnadında bulunur ve aleyhinde isnatta bulunulan insan suçlamayı kabûl etmezse, isnatta bulunan dört kere ant değer ve beşincide “Eğer dalavere söylüyorsam, Allah’ın lâneti üzerime olsun!” der. Lâkesin, Allah’ın rahmetinden tardedilme demektir. Bunun konusunda karşı cenah, isnadı kabul etmezse, dört kere allah adına ahit ederek isnadı reddeder ve beşincide şöyle der: “Eğer (bana yapılan) isnat doğru üstelik, ego dolma söylüyorsam Allah’ın gazabı üzerime olsun.” Yani, isnatta bulunan pazı Allah’ın lânetinin, diğer cenah ise gazabının konusunda korumak diler. (aydınlık Sûresi/24:6 9) Bu bile bir muhaveledir.

5. Necran Hıristiyanlarına karşı: Beşinci muhavele veya mübaheleyi, yalvaç Efendimiz’insan (s.a.s.) Necran Hıristiyanlarına çağrısında görürüz. Hicret’insan 10’uncu yılında Necran Hıristiyanları Medine’ye sadece astronomi gönderdiler. yalvaç Efendimiz (s.a.s.) ile astronomi beyninde Hz. isa’nın mahiyeti üzerine konuşmalar geçti. Necran heyeti, Hz. isa (a.s.) ile ilişkin haşa “tanrı, allah oğlu” tür iddialarında direniyorlardı. Bunun dair yalavaç Efendimiz (s.a.s.), yanına Hz. ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan okunuşu Hz. Hüseyin’i (allah, hepsinden razı olsun!) alarak, Necran Hıristiyanları heyetine şöyle konuştu: “(mademki iddianızda ısrarlısınız,) gelin öyleyse: oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, hem bizzat kendimizi ve kendinizi çağırıp, ensonra içten Allah’a yakarış ile, Allah’ın lânetinin yalancılar üstüne inmesini dileyelim.” (Âl-i imran Sûresi/3: 61) yalvaç Efendimiz (s.a.s.) zat inancının kesin doğruluğu, karşıt tarafın akide okunuşu iddialarının maktu yanlışlığından o değin emindi kim, farz-ı muhal kusurlu olması halinde hem kendisini, hem damadı ve amca oğlu Hz. Ali’yi, hem bile kendisinden birer ek olan kızı Hz. Fâtıma ve torunları Hz. Hasan okunuşu Hz. Hüseyin, yani eş manâde hep zürriyetini Allah’ın lânetine vazgeçme edebiliyordu. Necran Hıristiyanları heyeti, bu meydan okumaya cevap veremediler.

aha, 17 aralık operasyonu sonrası erk, özellikle Başbakan Erdoğan, Hocaefendi okunuşu iş Hareketi hakkında sunma ali perdeden hâlâ sürdürdüğü bühtan ve suçlamalara bitmeme edince, hadiseyle alâkalı masumiyetinden sakıncasız olmuş okunuşu suçlamalar karşısında bunalan, masumiyetini sair mümkün ispatlaması kabil bulunmayan, esasen olmayan müşterek şeyin ispatlanması kabil olmadığı için müşahhas delillerle ispatlaması dahi olmaz olmuş Hocaefendi, meseleyi bütün samimiyetiyle Allah’a havalename etti; yani, yalvaç Efendimiz’in yaptığının aynısını yaptı; Kur’ân’ın verdiği tek hakkı kullandı. kudret, başbakan, bunu de ah olarak çarpıttı, Hocaefendi’nin mübahele veya muhavelesine “Âmin!” diyemedi okunuşu mübahele isteyerek, suçlamalarına hâlâ kesilmeme ediyor. Hocaefendi, aynıyla şöyle demişti:

Bu karşıt şeylerin konusunda hakkari haberleri arkadaşlar (ilgilendiren savcılar ve inanma mensupları), kimse onlar, tanımıyorum, binde birini bile tanımıyorum bu işin üzerine “Hukukun ve aynı zamanda sistemin, Din’mağara ve aynı zamanda demokrasinin gerektirdiği şeyler bunlardır.” deyip arınma adına, yıkanma adına, temizlenme adına, kirlerin öbür tarafa kalmasına saha vermemek adına birkez ısı yaparken Din’mağara ruhuna yalan aynı ısı yapmışlarsa… bize da bağıntı ediyorlar, hasebiyle ego bizi de onların içinde görerek diyorum.. Din’insan ruhuna hilaf yalnız ısı yapmışlarsa, yaptıkları şey Kur’an’ın anne disiplinlerine aykırıysa, Sünnet-i Sahiha’he aykırıysa, islâm’ın hukukuna aykırıysa, modern hukuka aykırıysa, demokratik telâkkilere aykırıysa tanrı, bizi üstelik, onları bile yerlerin dibine batırsın, evlerine od salsın, yuvalarını başlarına yıksın. lakin anca değilse, hırsızı kararlamadan hırsızı yakalayanın üstüne gidenler, cinayeti görmeyip da temiz insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar.. tanrı onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, eş ısı olmaya imkân vermesin!

netice olarak, ilişkin âyetlerden gizlemeden anlaşıldığı üzere, mübahele, muhavele, Müslümanlarla kâfirler beyninde evet diye aynı durum yoktur. iftiraya okunuşu haksız isnada maruz kalan ve masumiyetine beyyine da olmayan, masumiyetini ispatlayamayacak durumda bulunan ulus, mübahelede bulunabilir. Hocaefendi’nin mübahele okunuşu muhalvelesine “Âmin!” diyemeden aynı suçlamalarına kesilmeme edenler, sadece yalancıdırlar okunuşu müfterîdirler; aynı zamanda, Yargı’nın kendilerine atfetme ettiği suçlamaları de kabul etmiş olmaktadırlar. 

“Lâ ilâoldu illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn” duası… okunuşu, her gün bin defa okunsa yeridir.”

“Sebepler düşme edip, yapacak tek iletken kalmadığında her şeyin hâbirtakımı okunuşu sahibi, Müsebbibü’l-Esbab’a teveccüh gelmek Kur’an’ın bize öğrettiği edeptir.

belirsiz okunuşu fırtınalı eş denizin ortasında, iri müşterek balığın karnında çaresiz kalmış tek ızdırar halini resmeder Kur’lahza, Yunus elçi üzerinden. okunuşu bize birkez şey alıştırma buyurur. Hem benzer duadır o zikir, hem muhasebedir.

Kendiyle hesaplaşma ve hükmü hem geceye, hem denize hem de balığa geçen kudret Sahibi’ni her olabilir noksandan tenzih etmedir. yürekten tek yakarıştır.

çaresizliğin lisanıyla içten sesleniştir. Bu sebeple kendini balığın karnında hisseden herkesin okuması gerekir o virdi. belirsiz görünen istikbali nurlandıracak, şu sergerdan ortam yüzünde insanı huzura kavuşturacak, ümitlere parlaklık verecek ilahi aynı iksirdir “Lâ ilâpeki illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn” duası… okunuşu, her ruz bin kere okunsa yeridir.”

Süleyman Sargın/zaman

Balığın Karnı

Yunus b. Metta… Kur’an’üstelik adına sûre olmuş peygamberlerden… Hikâyesi bize budenli iletken anlatıyor.

Ninova halkının peygamberiydi Yunus (aleyhisselam) okunuşu hep peygamberler olabilir hayatında yalnızca yalan söylememişti. Yaşadığı cemiyet tarafından sakıncasız akseptans edilmişti. sessiz puta tapmamış, fuhşiyattan ve münkerattan uzak yaşamıştı. Otuz yaşındayken peygamberlik vazifesi ile şereflenmişti.

Hz. Yunus, hep hayatını irşad okunuşu manifesto ile örgülemiş, milletini imana davet etmişti. Tebliğini temsille derinleştirmiş okunuşu insanları Rabb’ileriyle buluşturma azmiyle tamam otuz okunuşu yıl yılmadan yorulmadan yardım göstermişti. benzer gayesi vardı; insanlar kendilerine sessiz faydası olmayan dünyevi tanrılardan uzaklaşsınlar okunuşu her şeyin sahibi okunuşu hâkimisi birkez Allah’a iman okunuşu ibadet etsinler. gurur ve haset bataklığından kurtulsunlar. Egolarının esiri olmasınlar okunuşu hakiki tevhide ulaşsınlar. şeytanın yüzlerce tuzağına aksi sorgulayıcı yaşasınlar ve maden gözetiminde rimel olmasınlar.

evet, yalnız derdi, davası buydu ve onun bu çağrısına toplumdan birleşik iki kişi cevab-ı sevab vermişti. Olsundu, yevmiye vazifeydi. Kemmiyetin hangi önemi vardı, muhik olduktan ve Hak’la bulunduktan sonraki. Yıllar boyu bu duyguyla hizmetine bitmeme etti. aynı otuz okunuşu senelik gayrete müşterek iki kişinin mukabelede bulunması tabiatıyla olarak onu epey üzüyordu. üzüntüsü sayının azlığına değil, insanların de isteye cehenneme gitmelerineydi. Küfürde, nifakta, zulümde, hakarette, tezviratta ısrar etmelerineydi. kazanç belli bildirme ortadayken, cemi aynı toplumun körelmişçesine batılın peşinden sürüklenip gitmesineydi…

ebedî uyarılarına aynı yenisini katılmış etti Yunus peygamber. gülmeyen ve hırslı birleşik azaba sunulan kalacaklarından korktuğunu söyledi kavmine. defaatle yine etti ikazlarını. Her vesileyi değerlendirdi onları uyandırabilmek için. Bunları söyledi okunuşu yaşadığı şehirden, kavminden gönlü kırık, yüreği buruk sitemkâr birleşik yürek haliyle uzaklaştı. Kalbi endişeyle ürperiyor, dili yakarış okunuşu zikirle kıpırdıyordu.

Onun ortadan kaybolmasının ardından kırk gün geçmişti. tek anda her tarafı iftira bulutlar kapladı. Etrafta ürpertici sesler, uğultular duyulmaya başladı. inançsız ahali sadece anda paniğe kapıldı. vaki bitenin Hz. Yunus’un yüklem verdiği helak olduğunu anladılar. Her tarafta aradılar tek onu uslu yerde bulamadılar. Bu beladan neden kurtulacaklarını düşünürken içlerinden birinin tavsiyesi ile birbirleri ile helalleşmeye başladılar. Her neden hile inanmasalar da otuz okunuşu sene Hz. Yunus’u dinlemişlerdi. Anlattıklarının hepsini hatırlıyorlardı. Dinlemenin, duymanın yetmediğini, anlatılanları hayata taşımak gerektiğini idrak etmişlerdi.

hep ahali hep bile Ninova şehrini ayrılma ettiler. ali yalnız tepeye çıktılar. şişman kartpostal tümü birden külli birkez tevbe ile Rahmeti Sonsuz’a teveccüh ettiler. Pişmanlıklarını, hayatlarında çevik yalnız sayfa açacaklarını gözyaşları içinde boyunları bükük, kalbleri buruk aynı şekilde celil Dergâh’a sunma ettiler. Bu dua okunuşu niyazlar kaç gün, kaç gece sürdü bilemiyoruz lakin onların bu samimi tevbe ve teveccühlerine allah, rahmetiyle mukabelede bulundu. Onları affetti, üzerlerinden rüsvaylığı kaldırdı. imanın huzuru ve affedilmişliğin bahtiyarlığıyla beldelerine döndüler.

Yunus elçi, Ninova’dan ayrıldığı için kavminin başına gelenlerden haberi yoktu. Tevbe ettiklerini bilmiyordu. Bu bakımdan şuhâlde kavminin arasına sünnetolmak istemedi. sadece içtihadda bulunarak kendisine vahiy gelmeden birkez gemiye binip oradan uzaklaştı. gemi uzunca birkez nağme aldıktan ahir balaban sadece fırtına çıktı. gök gürlüyor, şimşekler çakıyor, hortumlar, kasırgalar birbirini izlem ediyordu. ülkü bir anda paniğe kapıldı. Gemidekiler, aralarında kademsiz birinin olduğunu düşünüp adçekme çekmeye yöntemlilik verdiler. kura neticesinde Hz. Yunus’u gemiden attılar. Yunus (aleyhisselam) denize düşer düşmez balaban birleşik balık onu yuttu. allah, kulunu yararsız etmemiş okunuşu o görkemli ortamdan yalı-i selamete çıkarmak için mucizevi müşterek şekilde balığı ona adeta benzer denizaltı gemisi yapmıştı.

Hz Yunus (aleyhisselam) açısından sebepler külliyen çevrim dışı kalmıştı. Yapabileceği sessiz ısı yoktu. Fırtınalı yalnız gecede, dağ gibi dalgaların beyninde, kocaman eş balığın karnındaydı. O, fetanetiyle vaki biteni anlamış okunuşu sebeplerin yalnız sahibine, ali Yaratıcı’tamam niyaza başlamıştı. yegâne kesintisiz “Lâ ilâtamam illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn” diyordu. ihtimal binlerce, on binlerce kez tekrar etmişti Rabb’isinin kendisine öğretim buyurduğu bu sırlı duayı. “Sen’den öteki tanrı, ma’bud-u bilhak, maksud-u bil-istihkak bulunmayan Allahım. Sen her benzer bozukluk ve noksandan münezzehsin, varsa kusurlar onlar bendendir. ben zalimlerden oldum.”

Bu ısrarlı dualara, samimi yakarma okunuşu tazarrulara allah yanıt verdi. Balık sadece gemi türlü sahile yanaştı okunuşu Yunus yalvaç çıktı. allah Teâlâ, Hz. Yunus’u gölgelendirmek için elden oracıkta degaje yapraklı, acele büyüyüp yükselen bir dikme (şecere-i yaktîn) bitirdi. Yunus peygamber bu ağacın gölgesinde dinlendikten sonunda sıhhat buldu okunuşu vahiyle da Ninova’ya art döndü. bütün ahali, O’nu sevinçle karşıladılar, bağırlarına bastılar okunuşu O, ruhunun ufkuna yürüyeceği velinimet hile tamam eş merbutiyet ve teslimiyet gösterdiler.

Bediüzzaman Hazretleri, bu hadiseyi anlatırken üzerinde durduğu sağlam hususlardan biri, “esbabın bil’külliye sukut etmesi”dir. Sebepler düşme edip, yapacak bir ısı kalmadığında her şeyin hâkimi ve sahibi, Müsebbibü’l-Esbab’a teveccüh demek Kur’an’ın bize öğrettiği edeptir. karanlık okunuşu fırtınalı bir denizin ortasında, büyük aynı balığın karnında çaresiz kalmış tek ızdırar halini resmeder Kur’lahza, Yunus yalvaç üzerinden. okunuşu bize bir ısı talim buyurur. Hem müşterek duadır o zikir, hem muhasebedir. Kendiyle hesaplaşma okunuşu hükmü hem geceye, hem denize hem da balığa geçen nüfuz Sahibi’ni her cins noksandan tenzih etmedir. istekle ancak yakarıştır. çaresizliğin lisanıyla candan sesleniştir. Bu sebeple kendini balığın karnında hisseden herkesin okuması gerekir o virdi. muzlim görünen istikbali nurlandıracak, şu sergerdan döşeme yüzünde insanı huzura kavuşturacak, ümitlere aydınlık verecek ilahi eş iksirdir “Lâ ilâtamam illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn” duası… okunuşu, her ruz bin kez okunsa yeridir.

“Lâ ilâoldu illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn” duası… okunuşu, her ruz bin kere okunsa yeridir.”

“Sebepler düşme edip, yapacak bir şey kalmadığında her şeyin hâbazısı okunuşu sahibi, Müsebbibü’l-Esbab’a teveccüh gitmek Kur’an’ın bize öğrettiği edeptir.

karanlık okunuşu fırtınalı eş denizin ortasında, şişman birleşik balığın karnında çaresiz kalmış sadece ızdırar halini resmeder Kur’lahza, Yunus yalvaç üzerinden. ve bize birkez iletken talim buyurur. Hem sadece duadır o zikir, hem muhasebedir.

Kendiyle hesaplaşma ve hükmü hem geceye, hem denize hem birlikte balığa geçen nüfuz Sahibi’ni her mümkün noksandan tenzih etmedir. ilgiyle müşterek yakarıştır.

çaresizliğin lisanıyla içtenlikle sesleniştir. Bu sebeple kendini balığın karnında hisseden herkesin okuması gerekir o virdi. belirsiz görünen istikbali nurlandıracak, şu sergerdan döşeme yüzünde insanı huzura kavuşturacak, ümitlere kuvvet verecek ilahi bir iksirdir “Lâ ilâevet illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn” duası… okunuşu, her ruz bin defa okunsa yeridir.”

Süleyman Sargın/dakika

Balığın Karnı

Yunus b. Metta… Kur’an’de adına sûre olmuş peygamberlerden… Hikâyesi bize çok şey anlatıyor.

Ninova halkının peygamberiydi Yunus (aleyhisselam) okunuşu cemi peygamberler cins hayatında hareketsiz dolma söylememişti. Yaşadığı dernek marifetiyle emin akseptans edilmişti. tek puta tapmamış, fuhşiyattan okunuşu münkerattan uzak yaşamıştı. Otuz yaşındayken peygamberlik vazifesi ile şereflenmişti.

Hz. Yunus, bütün hayatını irşad okunuşu manifesto ile örgülemiş, milletini imana çağırma etmişti. Tebliğini temsille derinleştirmiş ve insanları Rabb’ileriyle buluşturma azmiyle temiz otuz se yıl yılmadan yorulmadan himmet göstermişti. birkez gayesi vardı; insanlar kendilerine hareketsiz faydası olmayan dünyevi tanrılardan uzaklaşsınlar okunuşu her şeyin sahibi okunuşu hâbirtakımı sadece Allah’a inanç ve tapınma etsinler. benlik ve haset bataklığından kurtulsunlar. Egolarının esiri olmasınlar okunuşu hakiki tevhide ulaşsınlar. şeytanın yüzlerce tuzağına karşıt dikkatli yaşasınlar okunuşu doğruluk huzurunda soytarı olmasınlar.

beli, birkez derdi, davası buydu okunuşu onun bu çağrısına toplumdan yalnız iki kişi cevab-ı sevab vermişti. Olsundu, görev vazifeydi. Kemmiyetin ne önemi vardı, muhik olduktan ve Hak’la bulunduktan sonraki. Yıllar boyu bu duyguyla hizmetine kesilmeme etti. eş otuz se yıllık gayrete benzer iki kişinin mukabelede bulunması bittabi olarak onu budenli üzüyordu. üzüntüsü sayının azlığına değil, insanların bile isteye cehenneme gitmelerineydi. Küfürde, nifakta, zulümde, hakarette, tezviratta ısrar etmelerineydi. doğruluk açık beyan ortadayken, cemi aynı toplumun körelmişçesine batılın peşinden sürüklenip gitmesineydi…

ebedî uyarılarına müşterek yenisini eklenmiş etti Yunus yalavaç. kritik okunuşu hırslı benzer azaba sunulan kalacaklarından korktuğunu söyledi kavmine. defaatle gene etti ikazlarını. Her vesileyi değerlendirdi onları uyandırabilmek için. Bunları söyledi ve yaşadığı şehirden, kavminden gönlü kırık, yüreği buruk sitemkâr birleşik ruh haliyle uzaklaştı. Kalbi endişeyle ürperiyor, dili yakarış ve zikirle kıpırdıyordu.

Onun ortadan kaybolmasının ardından kırk ruz geçmişti. birkez anda her tarafı sıkıntılı bulutlar kapladı. Etrafta ürpertici sesler, uğultular duyulmaya başladı. inançsız halk ancak anda paniğe kapıldı. olmuş bitenin Hz. Yunus’un yüklem verdiği helak olduğunu anladılar. Her tarafta aradılar eş onu uslu yerde bulamadılar. Bu beladan okunuşu kurtulacaklarını düşünürken içlerinden birinin tavsiyesi ile birbirleri ile helalleşmeye başladılar. Her hangi sağlam inanmasalar üstelik otuz üç sene Hz. Yunus’u dinlemişlerdi. Anlattıklarının hepsini hatırlıyorlardı. Dinlemenin, duymanın yetmediğini, anlatılanları hayata taşımak gerektiğini idrak etmişlerdi.

hep ahali cemi bile Ninova şehrini vazgeçme ettiler. yüce sadece tepeye çıktılar. büyük küçük tamamı birden külli ancak tevbe ile Rahmeti Sonsuz’a teveccüh ettiler. Pişmanlıklarını, hayatlarında yeni tek sayfa açacaklarını gözyaşları içinde boyunları bükük, kalbleri buruk bir şekilde celil Dergâh’a sunma ettiler. Bu dua ve niyazlar kaç gün, kaç geceleyin sürdü bilemiyoruz lakin onların bu istekle tevbe okunuşu teveccühlerine tanrı, rahmetiyle mukabelede bulundu. Onları affetti, üzerlerinden rüsvaylığı kaldırdı. imanın huzuru okunuşu affedilmişliğin bahtiyarlığıyla beldelerine döndüler.

Yunus yalavaç, Ninova’dan ayrıldığı için kavminin başına gelenlerden haberi yoktu. Tevbe ettiklerini bilmiyordu. Bu bakımdan imdi kavminin arasına kapatılmak istemedi. birleşik içtihadda bulunarak kendisine vahiy gelmeden aynı gemiye binip oradan uzaklaştı. gemi uzunca bir melodi aldıktan ahir nazik birkez fırtına çıktı. asuman gürlüyor, şimşekler çakıyor, hortumlar, kasırgalar birbirini strateji ediyordu. duygu benzer anda paniğe kapıldı. Gemidekiler, aralarında kademsiz birinin olduğunu düşünüp adçekme çekmeye değişmeyen verdiler. adçekme neticesinde Hz. Yunus’u gemiden attılar. Yunus (aleyhisselam) denize düşer düşmez iri sadece balık onu yuttu. tanrı, kulunu yitme etmemiş ve o gösterişli ortamdan göl-i selamete çıkarmak için mucizevi birleşik şekilde balığı ona adeta tek denizaltı gemisi yapmıştı.

Hz Yunus (aleyhisselam) açısından escort mersin çevrim dışı kalmıştı. Yapabileceği tek ısı yoktu. Fırtınalı bir gecede, cebel cins dalgaların arasında, cesametli eş balığın karnındaydı. O, fetanetiyle vaki biteni anlamış okunuşu sebeplerin sadece sahibine, yüce Yaratıcı’tamam niyaza başlamıştı. yalnızca sürekli “Lâ ilâya illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn” diyordu. ihtimal binlerce, on binlerce defa yine etmişti Rabb’isinin kendisine alıştırma buyurduğu bu sırlı duayı. “Sen’den öteki tanrı, ma’bud-u bilhak, maksud-u bil-istihkak namevcut Allahım. Sen her tür bozukluk ve noksandan münezzehsin, varsa kusurlar onlar bendendir. ego zalimlerden oldum.”

Bu ısrarlı dualara, içtenlikle yalvarma ve tazarrulara tanrı yanıt verdi. Balık müşterek gemi kabil sahile yanaştı ve Yunus yalavaç çıktı. allah Teâlâ, Hz. Yunus’u gölgelendirmek için doğrudan oracıkta geniş yapraklı, ivedi büyüyüp yükselen bir direk (şecere-i yaktîn) bitirdi. Yunus peygamber bu ağacın gölgesinde dinlendikten sonunda sıhhat buldu ve vahiyle de Ninova’he geri döndü. hep ahali, O’nu sevinçle karşıladılar, bağırlarına bastılar ve O, ruhunun ufkuna yürüyeceği asıl çatışma eksiksiz bir merbutiyet okunuşu teslimiyet gösterdiler.

Bediüzzaman Hazretleri, bu hadiseyi anlatırken üzerinde durduğu ağırbaşlı hususlardan biri, “esbabın bil’külliye düşme etmesi”dir. Sebepler sukut edip, yapacak ancak ısı kalmadığında her şeyin hâbazısı okunuşu sahibi, Müsebbibü’l-Esbab’a teveccüh almak Kur’an’ın bize öğrettiği edeptir. belirsiz okunuşu fırtınalı sadece denizin ortasında, şişman benzer balığın karnında çaresiz kalmış sadece ızdırar halini resmeder Kur’an, Yunus peygamber üzerinden. okunuşu bize bir ısı alıştırma buyurur. Hem benzer duadır o zikir, hem muhasebedir. Kendiyle hesaplaşma okunuşu hükmü hem geceye, hem denize hem de balığa geçen nüfuz Sahibi’ni her cins noksandan tenzih etmedir. yürekten müşterek yakarıştır. çaresizliğin lisanıyla ilgiyle sesleniştir. Bu sebeple kendini balığın karnında hisseden herkesin okuması gerekir o virdi. karanlık görünen istikbali nurlandıracak, şu sergerdan döşeme yüzünde insanı huzura kavuşturacak, ümitlere aydınlık verecek ilahi birleşik iksirdir “Lâ ilâevet illâ ente, sübhâneke, innî küntü mine’z-zâlimîn” duası… okunuşu, her ruz bin kez okunsa yeridir.

İlişkili Haberler

İstifa Çağrısına Yanıt!

CHP’li Tarhan’dan İstifa Çağrısı

CHP grup Başkanvekili matemayı uslu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan`ın cumhurbaşkanı seçilmesine ilişik, “hissedilen iri müşterek yenilgi var, bibi susmak ve `başarılıyız` demek yakışmıyor. Bu durumu kabullenemeyiz, geçiştiremeyiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

CHP Ankara mebus Emine Pervin Tarhan bile dün müşterek görüşleri mebus ile düzenlediği basın toplantısında yetkinlik Kılıçdaroğlu`nun istifasını isteyerek kurultay çağrısında bulunmuştu.

CHP`Li KOç`fecir MUHALiFLERE katı yanıt

Bugün tek basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Haluk Koç`un aykırı vekillere yanıtı bek tamam.

rahat kısım açısından “ortalığın arıtıcı duman” olduğunu ileri süren Koç, “Kimin eli kimin cebinde ayan değil bu süreçte, namuslu üstelik bu ortamda `hayır AKP gündemde olmamalı, gündeme biz CHP olarak kendimizi taşımalıyız` diyen istirahattaki CHP`li arkadaşlarımızın açıklamaları geldi” dedi.

“iKiNCi TURDA henüz şişman tek oy YüZDESi SEçiLECEK olan ERDOğAN“

Koç, şöyle konuştu:

“Bu tartışmalar AKP içinde derinleşip, siyasal sıklık yaşanırken, CHP içinde yapılan bu turfanda izahat, projektörleri AKP üzerinden çekip CHP üzerine odaklandırmaya yarayan açıklamalardır. başından buna teşne yapıda olmuş benzer medyamız var. neden olsa CHP`yi tartışmak süssüz, karşısında benzer mesuliyeti namevcut, benzer yaptırımı yok. Bu tabloya girilmiştir. CHP`nin çatıda açık ancak uzlaşıya dönük namzet sürüm stratejisi, bazı eleştiriler olsa bile genelde essah birleşik siyasal davranış olarak değerlendirilmektedir. ikinci tercih olmuş `her politik fırka kendi adayı ile önce turda çıksın, ikinci turda yarışılsın.` bina namzet tercihine muaheze getirenlerin, eğer ikinci ezgi tutulsaydı, `ne kuma uzlaşı arama şansı vardı, bu şansı niye kullanmadınız` cephesinde yerey alacaklarından hiçbirinizin şüphesi olmasın. Burada ilke sözkonusu değildir, burada `ben yakın çevrim siyasi beklentimi, çıkarımı nasıl sağlarım` güdüsü maalesef kat plandadır. Bunu üzülerek söylüyorum. Her kelepir kendi adayıyla katılsaydı ve intihabat ikinci tuğra kalırdı tezini savunanların, şu sonucuda hesap etmesi gerek; ikinci turda bunca henüz nazik yalnız rey yüzdesi ile seçilecek olmuş Recep Tayyip Erdoğan, kafasındaki anayasayı iğdiş etme, fiili başkanlık sistemine geçiş için kendisine budenli demir birleşik milli istek desteği olarak tepe tepe kullanacaktı.”

“adisyon SORUYORUZ diyerek ORTAYA çıKAN KişiLERiN öNCELiKLE KENDiLERiNDEN adisyon SORMALARı GEREKiR“

Koç, “önceki turda, Sayın ihsanoğlu`nun adaylığına partili olmalarına rağmen destek vermeme, alanda üzeri almama ve katılımın azalması yönünde tercihlerde bulunma yolunu seçenlerin, eleştiriden önce zat tavırlarını etik olarak bile sorgulamaları gerekmektedir. Eğer tek siyasal vurgun mensubuysanız. sırasında kazançlı yokluklara, art peşe gelen seçimlerin örgütte yarattığı yorgunluklara ve Haziran ayında partili olma sorumluluğu ve kimliği kısmen unutularak Sayın ihsanoğlu etrafında oluşturulan seçmenin sandıktan uzaklaşmasına haz açabilecek, gereksiz tartışmalar hatırlandığında, bugün hesap soruyoruz niteleyerek ortaya çıkanların öncelikle kendilerinden hesap sorulması gereken kişiler olduğu herkesin bilgisi dahilindedir” diyerek konuştu.

“iSTEDiKLERi iMZALAR TOPLANDığıNDA kongre TOPLANıR“

CHP`nin bile eksiklikleri olabileceğini bunları değerlendirdiklerini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“lakin CHP`nin bu seçimlerde, ortak aday noktasında okunuşu degaje ancak siyasal antant arama yönündeki tavrı dobra niyeti, politik fedakarlığı nekadar gözlemci tarafından bugün teslim edilmektedir. CHP, kuralları, tüzüğü, programı, ilkeleri olan bir politik partidir. Günü birlik kurulmuş tek siyasi yapı değildir. CHP yönetiminin kendilerine bakarak taleplerle ortaya çıkanlara karşı tavrıda bunca ayan ve nettir. tek CHP yöneticisi, başlangıçta Sayın nesne Başkanımız olmak üzere, eğer birkez kurultay çağrısı yapılacak ise hareketsiz kongre delegemize `imza verin beli birlikte vermeyin` yönünde sadece telkinde bulunmayacaklardır. istedikleri imzalar toplandığında, gene hiçbirisinin kurultayın toplanacağından aynı endişesi olmamalıdır. CHP şuhâlde zat yakın dönem siyasal beklentilerini öne alarak, mecmua sahte tarzına, AKP`nin fetret tartışmalarına girdiği şu dönemde kesinlikle müsaade vermeyecektir. CHP zat koyduğu stratejinin ve seçim sonuçlarının özeleştirisi dahi dahil herhâlde değerlendirmesini yapıyor ve yapacaktır üstelik bir tartışmaların AKP içinden uzaklaşılıp, zat mutlak çevrilmesini önleyecek siyasal stratejisini geliştirme durumundadır.”

“KiMSEYi SUçLAMıYORUZ“

“ihsanoğlu`nu epey sayıda parti destekledi, aynı umulur oy alınamadı. Bu partilerden rey gelmedi mi? Bunu nasıl değerlendiriyor sunuz?” sorusuna Koç, şu cevabı verdi:
“Sandıktan çıkan aldatma, şu partiden, bu partiden geldiğini değerlendirme şansımız namevcut. Elimizdeki veriler, sonunda yöresel seçimde siyasi partilerin, o seçim bölgesinde aldıkları oylar üzerinden yapılan birleşik velinimet karşılaştırmaya dayalı yorumu benzer kılıyor. CHP`nin, oy yoğunluğunun olduğu bölgelerde çok bariz eksikliklerin olmadığı görülüyor. Seçime katılma, mevsimlik koşullar, bunlar Türkiye`nin gerçekleri. Kimseyi suçlamıyoruz, yaz döneminde, şişman kentlerden, benzer dinlence için değil, anadolu`nun gerçeğini biliyorsunuz birçok yerde epey kımıldayan kırsal alana geçiş oluyor. Mesela, Karadeniz Bölgesine, istanbul, izmir, Bursa, Ankara cins bölgelerden çok ağır yalnız gidiş var. gene ziraat işçilerinin mevsimsel yerey değiştirmeleri kortej konusu. Yani katılım birtek tatile gidip boyun hissetmeyen kitleyle gaib değildir, çok farklıdır.”

matemayı edepli`ye ayıplama: GEREği HERHALDE KENDiSi eliyle YAPıLıR

“Eleştirileri yapanlar arasında grup Başkanvekili matemayı terbiyeli bile var. okunuşu umumi Başkanı oyun işleyen ancak kişi. Onunla ilgilendiren ayak atılacak mı?” sorusuna, Koç, “görüşleri Başkanvekiliği, umumi başkanın vekaleti demektir. Bu tezleri gelecek süren sayın arkadaşımız katiyen şu anda taşıdığı sıfatın, söylediği sözlerle uyuşur olup olmadığını değerlendirecek dek teknik birikimi, deneyimi vaki benzer arkadaştır. Gereği herhalde kendisi marifetiyle yapılır” cevabını verdi.

“BU GüçLER müşterek ORTAYA çıKSıN“

“Sizce bu açıklamayı işleyen muhalif milletvekillerinin istifa mı etmesi gerekiyor? nesne Başkanın olağanüstü kongre çağrısı cins mi?” sorusuna, Koç, şu yanıtı verdi:

“zaten beri engel olup henüz sonrasında politik çalışmalara katılmama üstüne direnç sergileyen arkadaşlarımızın mutlaka dayandıkları yalnız güç vardır. Bu güçlerini toplasınlar, bu güçler birleşik ortaya çıksın. Siyaseten ancak şekillensin, yayımcı kim umumi özek olarak onu değerlendirir, kimsenin yarış hakkını elinden almayız.”

TOPLANTıYA matemayı müeddep KATıLMADı

CHP biçim kez yerleşmiş (MYK) toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. vurgun umumi merkezinde sayaç 11.00’birlikte başlayan toplantıya genel başkan olgunluk Kılıçdaroğlu riyaset ediyor. Toplantıya CHP ekip lider Vekili muharrem müeddep katılmadı.

“Sayın matemayı ince, bugünkü toplantıya katıldı mı?” sorusu konusunda Koç, uslu`nin toplantıya katılmadığını söyledi.


CHP grup Başkanvekili matemayı uslu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan`ın cumhurbaşkanı seçilmesine ilişik, “hissedilen iri müşterek yenilgi var, bibi susmak ve `başarılıyız` demek yakışmıyor. Bu durumu kabullenemeyiz, geçiştiremeyiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

CHP Ankara mebus Emine Pervin Tarhan bile dün müşterek görüşleri mebus ile düzenlediği basın toplantısında yetkinlik Kılıçdaroğlu`nun istifasını isteyerek kurultay çağrısında bulunmuştu.

CHP`Li KOç`fecir MUHALiFLERE katı yanıt

Bugün tek basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Haluk Koç`un aykırı vekillere yanıtı bek tamam.

rahat kısım açısından “ortalığın arıtıcı duman” olduğunu ileri süren Koç, “Kimin eli kimin cebinde ayan değil bu süreçte, namuslu üstelik bu ortamda `hayır AKP gündemde olmamalı, gündeme biz CHP olarak kendimizi taşımalıyız` diyen istirahattaki CHP`li arkadaşlarımızın açıklamaları geldi” dedi.

“iKiNCi TURDA henüz şişman tek oy YüZDESi SEçiLECEK olan ERDOğAN“

Koç, şöyle konuştu:

“Bu tartışmalar AKP içinde derinleşip, siyasal sıklık yaşanırken, CHP içinde yapılan bu turfanda izahat, projektörleri AKP üzerinden çekip CHP üzerine odaklandırmaya yarayan açıklamalardır. başından buna teşne yapıda olmuş benzer medyamız var. neden olsa CHP`yi tartışmak süssüz, karşısında benzer mesuliyeti namevcut, benzer yaptırımı yok. Bu tabloya girilmiştir. CHP`nin çatıda açık ancak uzlaşıya dönük namzet sürüm stratejisi, bazı eleştiriler olsa bile genelde essah birleşik siyasal davranış olarak değerlendirilmektedir. ikinci tercih olmuş `her politik fırka kendi adayı ile önce turda çıksın, ikinci turda yarışılsın.` bina namzet tercihine muaheze getirenlerin, eğer ikinci ezgi tutulsaydı, `ne kuma uzlaşı arama şansı vardı, bu şansı niye kullanmadınız` cephesinde yerey alacaklarından hiçbirinizin şüphesi olmasın. Burada ilke sözkonusu değildir, burada `ben yakın çevrim siyasi beklentimi, çıkarımı nasıl sağlarım` güdüsü maalesef kat plandadır. Bunu üzülerek söylüyorum. Her kelepir kendi adayıyla katılsaydı ve intihabat ikinci tuğra kalırdı tezini savunanların, şu sonucuda hesap etmesi gerek; ikinci turda bunca henüz nazik yalnız rey yüzdesi ile seçilecek olmuş Recep Tayyip Erdoğan, kafasındaki anayasayı iğdiş etme, fiili başkanlık sistemine geçiş için kendisine budenli demir birleşik milli istek desteği olarak tepe tepe kullanacaktı.”

“adisyon SORUYORUZ diyerek ORTAYA çıKAN KişiLERiN öNCELiKLE KENDiLERiNDEN adisyon SORMALARı GEREKiR“

Koç, “önceki turda, Sayın ihsanoğlu`nun adaylığına partili olmalarına rağmen destek vermeme, alanda üzeri almama ve katılımın azalması yönünde tercihlerde bulunma yolunu seçenlerin, eleştiriden önce zat tavırlarını etik olarak bile sorgulamaları gerekmektedir. Eğer tek siyasal vurgun mensubuysanız. sırasında kazançlı yokluklara, art peşe gelen seçimlerin örgütte yarattığı yorgunluklara ve Haziran ayında partili olma sorumluluğu ve kimliği kısmen unutularak Sayın ihsanoğlu etrafında oluşturulan seçmenin sandıktan uzaklaşmasına haz açabilecek, gereksiz tartışmalar hatırlandığında, bugün hesap soruyoruz niteleyerek ortaya çıkanların öncelikle kendilerinden hesap sorulması gereken kişiler olduğu herkesin bilgisi dahilindedir” diyerek konuştu.

“iSTEDiKLERi iMZALAR TOPLANDığıNDA kongre TOPLANıR“

CHP`nin bile eksiklikleri olabileceğini bunları değerlendirdiklerini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“lakin CHP`nin bu seçimlerde, ortak aday noktasında okunuşu degaje ancak siyasal antant arama yönündeki tavrı dobra niyeti, politik fedakarlığı nekadar gözlemci tarafından bugün teslim edilmektedir. CHP, kuralları, tüzüğü, programı, ilkeleri olan bir politik partidir. Günü birlik kurulmuş tek siyasi yapı değildir. CHP yönetiminin kendilerine bakarak taleplerle ortaya çıkanlara karşı tavrıda bunca ayan ve nettir. tek CHP yöneticisi, başlangıçta Sayın nesne Başkanımız olmak üzere, eğer birkez kurultay çağrısı yapılacak ise hareketsiz kongre delegemize `imza verin beli birlikte vermeyin` yönünde sadece telkinde bulunmayacaklardır. istedikleri imzalar toplandığında, gene hiçbirisinin kurultayın toplanacağından aynı endişesi olmamalıdır. CHP şuhâlde zat yakın dönem siyasal beklentilerini öne alarak, mecmua sahte tarzına, AKP`nin fetret tartışmalarına girdiği şu dönemde kesinlikle müsaade vermeyecektir. CHP zat koyduğu stratejinin ve seçim sonuçlarının özeleştirisi dahi dahil herhâlde değerlendirmesini yapıyor ve yapacaktır üstelik bir tartışmaların AKP içinden uzaklaşılıp, zat mutlak çevrilmesini önleyecek siyasal stratejisini geliştirme durumundadır.”

“KiMSEYi SUçLAMıYORUZ“

“ihsanoğlu`nu epey sayıda parti destekledi, aynı umulur oy alınamadı. Bu partilerden rey gelmedi mi? Bunu nasıl değerlendiriyor sunuz?” sorusuna Koç, şu cevabı verdi:
“Sandıktan çıkan aldatma, şu partiden, bu partiden geldiğini değerlendirme şansımız namevcut. Elimizdeki veriler, sonunda yöresel seçimde siyasi partilerin, o seçim bölgesinde aldıkları oylar üzerinden yapılan mersin escort velinimet karşılaştırmaya dayalı yorumu benzer kılıyor. CHP`nin, oy yoğunluğunun olduğu bölgelerde çok bariz eksikliklerin olmadığı görülüyor. Seçime katılma, mevsimlik koşullar, bunlar Türkiye`nin gerçekleri. Kimseyi suçlamıyoruz, yaz döneminde, şişman kentlerden, benzer dinlence için değil, anadolu`nun gerçeğini biliyorsunuz birçok yerde epey kımıldayan kırsal alana geçiş oluyor. Mesela, Karadeniz Bölgesine, istanbul, izmir, Bursa, Ankara cins bölgelerden çok ağır yalnız gidiş var. gene ziraat işçilerinin mevsimsel yerey değiştirmeleri kortej konusu. Yani katılım birtek tatile gidip boyun hissetmeyen kitleyle gaib değildir, çok farklıdır.”

matemayı edepli`ye ayıplama: GEREği HERHALDE KENDiSi eliyle YAPıLıR

“Eleştirileri yapanlar arasında grup Başkanvekili matemayı terbiyeli bile var. okunuşu umumi Başkanı oyun işleyen ancak kişi. Onunla ilgilendiren ayak atılacak mı?” sorusuna, Koç, “görüşleri Başkanvekiliği, umumi başkanın vekaleti demektir. Bu tezleri gelecek süren sayın arkadaşımız katiyen şu anda taşıdığı sıfatın, söylediği sözlerle uyuşur olup olmadığını değerlendirecek dek teknik birikimi, deneyimi vaki benzer arkadaştır. Gereği herhalde kendisi marifetiyle yapılır” cevabını verdi.

“BU GüçLER müşterek ORTAYA çıKSıN“

“Sizce bu açıklamayı işleyen muhalif milletvekillerinin istifa mı etmesi gerekiyor? nesne Başkanın olağanüstü kongre çağrısı cins mi?” sorusuna, Koç, şu yanıtı verdi:

“zaten beri engel olup henüz sonrasında politik çalışmalara katılmama üstüne direnç sergileyen arkadaşlarımızın mutlaka dayandıkları yalnız güç vardır. Bu güçlerini toplasınlar, bu güçler birleşik ortaya çıksın. Siyaseten ancak şekillensin, yayımcı kim umumi özek olarak onu değerlendirir, kimsenin yarış hakkını elinden almayız.”

TOPLANTıYA matemayı müeddep KATıLMADı

CHP biçim kez yerleşmiş (MYK) toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. vurgun umumi merkezinde sayaç 11.00’birlikte başlayan toplantıya genel başkan olgunluk Kılıçdaroğlu riyaset ediyor. Toplantıya CHP ekip lider Vekili muharrem müeddep katılmadı.

“Sayın matemayı ince, bugünkü toplantıya katıldı mı?” sorusu konusunda Koç, uslu`nin toplantıya katılmadığını söyledi.


Leave A Comment, Written on Ağustos 18th, 2014 , Genel

Yangın, akşam sayaç 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen birleşik nedenle NiPAş dokuma fabrikasının depo kısmında başladı. 3,5 dönümlük kapalı alana yayılan alevlere, budenli sayıda itfaiye ve orman işletmeye ilgili arazöz ile müdahale edildi. Adana okunuşu Hatay`dan sağlamlaştırma ekipler da itfa çalışmalarına katıldı. Osmaniye Valisi Dr. Mehmet Oduncu, jandarma kortej Komutanı albay Tayfur Dündar, birleştirme işleyim Bölgesi (OSB) Başkanı Fuat Tosyalı üstelik itfa çalışmalarını yerinden izledi. 20 dönümlük mestur alana iye fabrikanın 3 bin 500 metrekarelik depo bölümündeki alevler, kısmen söndürüldü. antrepo ve üretim bölümlerinin aynı yapı içerisinde adana escort dolayı, yangının otomobil parkına sıçramasını engellemek için aksiyon makineleriyle çatı duvarları yıkıldı.

söndürme çalışmaları fail itfaiye erlerine zehirlenme ihtimaline kontra ayran dağıtılırken, 112 ivedi Servis ambulansları de erteletim amade bekletildi. Olayda güç kaybı yaşanmazken, korku dolu gözlerle itfa çalışmalarını izleyen üretimevi ortaklarından Hüseyin Nohutlu ise zararlarının balaban olduğunu söyledi.

OSMANiYE`birlikte tehlikeli üretimevi YANGıNı

OSMANiYE`da korkutan fabrika YANGıNı

Yangın, akşam vakit 19.00 sıralarında daha belirlenemeyen aynı nedenle NiPAş oluşum fabrikasının antrepo kısmında başladı. 3,5 dönümlük kapalı alana yayılan alevlere, çok sayıda itfaiye ve orman işletmeye ilişik arazöz ile müdahale edildi. Adana ve Hatay`dan berkitme ekipler birlikte itfa çalışmalarına katıldı. Osmaniye Valisi Dr. Mehmet Oduncu, açıkgöz kortej Komutanı miralay Tayfur Dündar, birleştirme sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Fuat Tosyalı üstelik itfa çalışmalarını yerinden izledi. 20 dönümlük kapalı alana sahip fabrikanın 3 bin 500 metrekarelik antrepo bölümündeki alevler, kısmen söndürüldü. depo okunuşu üretim bölümlerinin aynı çatı içerisinde olmasından dolayı, yangının araba parkına sıçramasını engellemek için iş makineleriyle çatı duvarları yıkıldı.

itfa çalışmaları fail itfaiye erlerine zehirlenme ihtimaline karşı ayran dağıtılırken, 112 evgin Servis ambulansları bile bölgede amade bekletildi. Olayda hayat kaybı yaşanmazken, tiksinti dolu gözlerle söndürme çalışmalarını izleyen fabrika ortaklarından Hüseyin Nohutlu ise zararlarının şişman olduğunu söyledi.

OSMANiYE`birlikte korkulu üretimevi YANGıNı

OSMANiYE`üstelik korkutan fabrika YANGıNı

OSMANiYE`de korkulu üretimevi YANGıNı

Leave A Comment, Written on Ağustos 16th, 2014 , Genel

Başbakan Erdoğan, Gaziantep’birlikte, demokrasi Meydanı`nda düzenlenen mitingde halka seslenme etti.

Erdoğan, Gaziantep’okunuşu cadde okunuşu sokaklarla bile meydanı dolduran kalabalığa alamet ederek, “Caddeler, yollar maşallah kayran tokuşma meşgul. tanrı sizlerden razı olsun. Bu ne berceste dekor ,bu nasıl muhteşem dekor. gene çok farklısınız Gaziantep. yine kabına sığmıyorsun, Gaziantep. Bugün ancak kere henüz ülkü yazıyorsun, ey Gaziantep. Rabbim sizleri korusun, rabbim Gaziantep’i muhafaza eylesin. Gaziantep yiğitlerin şehri, Gaziantep kahramanların şehri, Gaziantep gazilerin şehri ama hâlâ Gaziantep aynı zamanda ensarın şehri” niteleyerek konuştu.

“Siz muhacirlere sahip çıktınız, siz sabrettiniz, siz ekmeğinizi kardeşlerinizle paylaştınız. Rabbim hayırlarınızı inşallah akseptans buyursun” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“allah sizi cennetine dahil etsin inşallah, Medine’nin ensar ashabına komşu eylesin. Rabbim benzer defa dana hepinizden razı olsun. Bugün sizleri ancak kere henüz hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Gaziantep’e genişlik sonra 14 Mart’ta geldik. Bu alanda muhteşem bir buluşma gerçekleştirdik. Ardından 30 Mart’ta sandığa gittik, yüzde 55 oy oranıyla adayımızı, eş ve sosyal Politikalar Bakanımızı, Fatma kardeşimi megakent belediye Başkanı seçtiniz. kadem Mart’ta sandığa sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 30 Mart’ta sadece defa daha istiklal mücadelesine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum.”

Türkiye`nin ensonra ayar kavi ve çalkantılı yalnız coğrafyanın yanı başında bulunduğuna dikkati calip Erdoğan, “Gaziantep, serhat şehrimiz olarak bölgedeki çalkantıları elbetteki budenli yakından hissediyor” dedi.

Erdoğan, Suriye’den kafile almak zorunda olan kıyye milyon 200 bin civarındaki insanın ciddi benzer kısmının Gaziantep’teki kamplarda kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bunun bazı külfetleri olduğunu biliyorum. Hepiniz bu külfetleri ucuucuna oldu de çok yaşıyorsunuz. biz hiç an hodbin benzer ulus olmadık. tek an aynı kendisini düşünen, kendisinden başkasına aldırmaz mütebaki budun olmadık. şunu unutmayın bugün Suriye’deki kardeşlerimizin yaşadıklarını geçen yüzyılda, Balkanlar’daki Türkler yaşadı. Yüzbinlerce Türk, asırlardır yaşadıkları topraklardan koparıldı, sürgün edildi. Bulgaristan’da müşterek devre tablo haksızlıklar hasebiyle oradan binlerce aile ülkemize barhana etti. Kafkasya’dan mümasil büyük göçler yaşandı. Onlar bizim kardeşlerimiz, akrabalarımızdı ve hepsine koyun açtık. 91’da yıldız ırak’tan yüzbinlerce Kürt kardeşim zulümden kaçtı. Onlara de koyun açtık. şu anda zor şartlar altında bulunan Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Bu sürgit parça edecek format değil. inşallah Suriye’bile şartlar düzeldiğinde, Suriye’üstelik o eli kanlı kefaret gittiğinde buradaki kardeşlerimiz dahi şehirlerine, köylerine, evlerine art dönecekler. aha o ana düzen ensar olmanın sorumluğunu yerine getirecek, inşallah ensar olmanın gururunu kendimizle bile çocuklarımızda torunlarımızda her an yüreğimizde taşıyacağız.”

“son derece merhametsizlik ve vicdansız tarzı takınıyor”

Erdoğan, “Cumhuriyet halk Partisi, bölgedeki gerçek mütegallibe, darbeci okunuşu zalim yöneticilerin arkasında duruyor” dedi.

önce andan itibaren CHP`nin, Esed rejiminin, “biaman Esed”insan yanında, arkasında durduğunu belirten Erdoğan, “CHP, Esed’mağara yanında durduğu için, Esed zulmünden kaçan ve buraya sığınanlara kontrplak üstelik sonra değer merhametsiz okunuşu vicdansız naz takınıyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan, şöyle bitmeme etti:

“Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kayseri’yi ilişkin için, buralarda nifak çıkarmak için hem Esed`insan dostu CHP hem üstelik onun kuyruğu haline mevrut MHP bile çalışıyorlar. Kardeşlerim hâlâ bunlara tek da monşer namzet katıldı. O dahi benzeri zihniyette. başından islam işbirliği Teşkilatı genel Sekreteriyken islam coğrafyasındaki her meseleye lakayıt kaldı. Bugün bile coğrafyamızın her meselesini iyi sadece monşer tavrıyla açıktan izliyor. Geçen ruz Hatay’de hangi diyor, Suriyeli kardeşlerimizi kast ederek, bakın burası bunca ilginç, ‘bunlara gelin dendi, geldiler’ diyor. ‘sorumluluk bunları buraya getiren de’ diyor. Düşünebiliyor musunuz, bu şahıs islam işbirliği Teşkilatı’nda nesne sekreterlik yapmış şahıs, 8 yıl bu görevi yaptı. insan 8 senede birleşik şey öğrenemez mi? çekoslovakya talih Başkanı dostum, diyor. acun ile ilgisi bu düzen. çekoslovakya iki ayrı mevki olalı 21 yıl olur amma haberi hala bu monşer adaya ulaşmamış. şuhâlde çek Cumhuriyeti var. yalnız dünyaya değil kendi ülkesine da ecnebi. kendi ülkesine Fransız. istiklal Marşı ile çanakkale şiiri`ni birbirinden ayıramayacak kadar bu toprakların yabancısı. izlediniz mi, izlediniz değil mi?”

CHP nesne Başkanı olgunluk Kılıçdaroğlu’nun, SSK umumi Müdürü olduğu dönemde katıldığı, rahmetlik harp Ay’ın programının görüntülerini de anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

“SSK’nın genel müdürüyken hastanelerimizin halini gördünüz değil mi? beddua kardeşlerim beddua… Bunlara se köpek ver, kaybedip varidat. Bunlardan üstelik müşterek iletken olmaz, bunlardan hoşgörülü olmaz. Bunlar benzer hakaret etsin, saygısızlık yapsın. henüz millete da sövme ediyorlar. Yaptıkları iş bu. şimdi CHP çıkmış benzer adaya rey istiyor, MHP çıkmış böyle bir adaya rey istiyor. evet bunun neresine rey vereceksin? istiklal Marşı’nı çanakkale şiiri`nden ayırt edemeyen aynı adaya CHP’okunuşu güç veren kardeşlerim, MHP’ye yaşama veren kardeşlerim oy mu verecek?“

“Bunun eseri beddua. beddua ediyor, felaket okuyor”

Erdoğan, “Bakın benzeri şeyi Gazzeli kardeşlerimize yaptılar. Gazze od altındayken, Gazze bombalanırken oradaki çocuklar, bebekler, günahsız kadınlar ölürken, CHP, MHP okunuşu bunların ortak adayı, bizim Gazze için sesimizi yükseltmemizden rahatsız oldular” niteleyerek konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Pensilvanya’daki şahsın yaptığını gördünüz değil mi? Pensilvanya’daki zat, ramazanda güya itikaftaymış, itikafdan çıkıyor Gazze için taziye yayınlıyor, israil’e benzer yalnız söz söylemiyor. Gazze için yayınladığı taziyede kendi ülkesini, Türkiye’yi eleştiriyor. son itikafa geri girmiş. itikaf sona erince çıkınca dahi ülkesine, milletine, bu milletin hükümetine ağza alınmayacak ifadeler kullanıyor, beddualar ediyor. Normalde bilim erbabı, otururlar, çalışırlar, çevik eserler yazarlar, acara kitaplar çıkarırlar. Bu ancak acar beddualar çıkarıyor. Bunun eseri ilenme. lanet ediyor, bela okuyor. Sağa sola ateşler salıyor ama israil’e gene sadece bir kelime namevcut. Gazze için birkez müşterek sözcük bulunmayan. çok efsus. akman zihinleri ben hocayım sanarak kandıran, ananas peşinde, arıtımevi peşinde koşan, Hazreti Peygamberi, Hazreti Cebrail’i, Hazreti düzey-zihin`ı hırsına alet özne herkese yazıklar olsun.”

“Bunların cemi pisliklerini ortaya dökeceğiz”

muvazi yapıyla mücadele için, milletin kendilerine 30 Mart’ta mezuniyet verdiğini anımsatan Erdoğan, “Siz bize ayak Mart’ta buyruk verdiniz. Bu sadakatsizlik şebekesiyle mücadele için bize üzeri yüklediniz. ne dedik? Bunların inine girilecek, dedik. Girildi mi? Girmeye kesilmeme edeceğiz. Bunların hep pisliklerini ortaya dökeceğiz, ülkelerine hangi hainlik ettiklerini, sair ülkelerin hesabına ne espiyonaj yaptıklarını belgeleriyle ortaya koyduk, koymaya sürme edeceğiz” diye konuştu.

ırak’ta yaşanan ahi kavgasına dahi değinen Erdoğan, ırak halkının dahi yanında dosdoğru durmaya kesilmeme edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Açe, Hint Yarımadası`na, donanmalar gönderen Osmanlı’nın torunları olduklarını söyleyiş ederek, bunun sıradan yalnız iş olmadığının altını çizdi.

“aynı şeyi kadem Mart seçimlerinde bile yaptı YSK”

reisicumhur adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ali Seçim Kurulunun cumhurbaşkanı seçimine ilişik hazırladıkları reklam filminin yayınının durdurmasına üstüne, “benzeri şeyi kadem Mart seçimlerinde da yaptı bu YSK. Orada da biliyorsunuz birleşik ayça filmi hazırlamıştık. gene orada de bayraktan hastalanmış oldular. anlamak kabil değil” dedi.

Erdoğan, demokratlık Meydanı`nda düzenlenen mitingde, 10 Ağustos’un Türkiye’üstelik müşterek transformasyon tarihi olduğunu belirtti.  Erdoğan, bu tarihin atılgan Türkiye için tek milat olduğunu, vatandaşların birkez cumhurbaşkanı seçmeyeceğini, Türkiye`nin gücüne kuvvet katacağını anlatım etti.

Alanda bulunanlara cumhurbaşkanı seçimine ilgili hazırladıkları reklam filmini izleyip izlemediklerini soran Erdoğan, şunları kaydetti:

“ne oluyor orada? Beğendiniz mi? millet, sahibi olduğu yıldızı ehline delibozuk ediyor. kavim, devletiyle kucaklaşıyor. insanı yaşat kim devlet yaşasın. Bu unsur 10 Ağustos`ta tamam manasıyla hayata geçiyor. MHP bu reklam filminden rahatsız olmuş. Haberiniz var mı? niye hasta olmuş biliyor musunuz? Ezan kaydetmek var. niye rahatsız olmuş biliyor musunuz? seccade var. niçin parasız olmuş biliyor musunuz? Anadolu’nun o yaşmaklı anası var. seccade evet onları rahatsız etmiş ve ali Seçim oturmuş, 6’olur 4 rey çokluğuyla bu kısımların bu filmden çıkarılmasının istedi. benzeri şeyi ayak Mart seçimlerinde dahi yaptı bu YSK. Orada üstelik biliyorsunuz aynı alem filmi hazırlamıştık. yine orada da bayraktan rahatsız oldular. yararlanmak gibi değil. Bırakalım duygu bunları değerlendirsin. kâfi kim bizim ortak değerlerimiz bunlar olsun. alem bizim ortak değerimiz değil mi? Ezan bizim kuma değerimiz değil mi? hadi bakalım. ben henüz diyorum ki `Bu ezanlar kim şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli` haydi bakalım. Söylemeyeyim mi ben bunu?”

CHP ile bu çatışma bağlaşma yapanın sonunun hakeza olacağını deyiş özne Erdoğan, “Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu” sözünü hatırlattı.

MHP’nin tempo arkadaşının artık CHP, toplumcu işçi Partisi ve devrimci halk Partisi olduğunu tamlayan Erdoğan, MHP’okunuşu güç vermiş kişilere seslenerek “Bu arkadaşlardan haberiniz var mı” sanarak sordu.

“ah MHP’ye yaşama vermiş kardeşlerim, herhalde bunun idrakiyle alışveriş günü MHP’nin yöntemine gereken cevabını vereceğinizi inanıyorum” diyen Erdoğan, CHP’okunuşu gönül verenlerin bile bu tabloyu gördükten ahir gereken dersi vereceklerine inandığını dışavurum etti.

“Verin kim ders alsınlar, akıllarını başlarına toplasınlar, akim olduklarını anlasınlar ve kendilerini sorgulasınlar” şeklinde konuşan Erdoğan, şuhâlde çevik Türkiye`nin kurulduğunu emektar Türkiye`nin tasfiye olacağını anlattı.

Alandakilere, “10 Ağustos’a amade mısın Gaziantep, sandığa gidiyor muyuz? enerjik Türkiye’okunuşu beli mi? 77 milyon ahi Türkiye’ye beli diyor muyuz Gaziantep?” niteleyerek soran Erdoğan, Gaziantep’insan 2007 halk oylamasında yüzde 80, 2010 ahali oylamasında yüzde 70 ile beli dediğini, 10 Ağustos’ta dahi rekor beklediklerini söyledi.

tek dürüst Parti’ye yaşama verenlere değil, CHP, MHP, HDP, bahtiyarlık Partisi, nazik birlik Partisi ve anında partilere kişi vermiş kardeşlerine bile seslendiğini kail Erdoğan, büyük ancak bindi beklediğini kaydetti.

“inşallah ancak rekor kıracağız” diyen Erdoğan, 3 Kasım 2002’nin Türkiye için birleşik milat olduğunu, bu tarihten sonunda devletle milletin kaynaştığını, uçurumun kapandığını, vatandaşını horlayan, dışlayan devletin gittiğini, vatandaşına her hizmeti sunan devlet anlayışı geldiğini dile getirdi.

Afyonkarahisar’dan yola çıkarken, “Türküyle, Kürt`yle, Arapıyla, Lazıyla, çerkeziyle, Gürcüsüyle, Boşnakıyla, Pomakıyla, Romanıyla, yaradılanı Yaradan`dan ötürü severiz” dediklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle kesilmeme etti:

“okunuşu birleşik millet dedik, sadece ulus bunun kalıbıdır. ancak budun ne eş Kürt`tuhaf neden birkez Türk`cins, okunuşu aynı zenci`tır, nasıl tek şudur budur. 77 milyonun tümü birkez millettir. Yani toplama içinde sarılira. Buna tasavvufta ` kesrette birlik` derler. Bu şekilde bir vahdet, ancak ulus. iki: `bayrakları ayça işleyen üstündeki kandır, yerey eğer uğrunda ölen varsa vatandır.` Bayrağımız bu yalnız alem. seçenek alem katiyen. okunuşu: 780 bin kilometre kareyle benzer yurt. kimse bu vatan topraklarında operasyon yapamaz. Yapmaya kalkarsa karşısında bizi bulur, abra yumruğumuzu bulur. Yapamaz. Dört: müşterek mevki. Türkiye Cumhuriyeti devletine alternatif eş talih, bir muvazi devlet katiyen olamaz. aha inlerine girdik, girilecek ve bu soy yapılanmayı yapanlar bunun bedeli ödeyecek.“

“ari iradenizle demir Türkiye için enerjik Türkiye için oyunuzu kullanın”

cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “iradenize sahip çıkın, sandıklara sahip çıkın, demokrasiye iye çıkın. yüzdeyüz sandığa gidin. çıplak iradenizle güçlü Türkiye için enerjik Türkiye için oyunuzu kullanın. gitgide çocuklarınıza, torunlarınıza `ben önceki reisicumhur seçiminde rey kullandım` diyeceksiniz. çocuklarınıza, torunlarınıza bunu söyleyeceksiniz. Bu iri sadece bahtiyarlıktır. Bunu yaşayacaksınız“ dedi.

Gaziantep elerki Meydanında düzenlenen mitingde “Rabia“ işareti yaparak “birleşik budun, yalnız bayrak, eş yurt, ancak talih“ diyen Erdoğan, Türkiye`nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağına inandığını söyledi.

Huzura, istikrara koştuklarını, güvenli Türkiye ile emniyeti, adaleti, demokrasiyi, hukuku okunuşu ekonomiyi henüz dahi güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye`nin milli gelirinin 12 devrisi evvel, 230 milyar dolar olduğunu bu rakamın hâlâ 820 bilyon dolara yükseldiğini söyledi. Erdoğan, “ 230 nerede, 820 nerede“ ifadesini kullandı.

Erdoğan, benzeri dönemde Türkiye`nin borcunun gayrisafi milli hasılaya oranının bile yüzde 73 olduğuna alamet ederek, “Yani 100 liranın 73 lirası borçtu, şimdi 100 liranın 35 lirası borç. Nereden nereye? Devletin istikraz faizi yüzde 63`tü. 100 liraya 63 sarılira getiri ödüyordu. hâlâ, yüzde 9,3. hâlâ aradaki nüans kimin cebinde? Milletin cebinde“ niteleyerek konuştu.

Enflasyonun yüzde kadem`dan yüzde 9,1`e gerilediğine dikkati calip Erdoğan, şöyle parça etti:

“ Nereden nereye… Bu CHP`nin yavrusu DSP, MHP ortak hükümetteydiler, biliyorsunuz. 5 yıllığına seçildiler, 3,5 yılda bırakıp kaçtılar. ıMF`ye borçlandılar. ıMF`okunuşu borç neydi? 23,5 bilyon dolar, bize öyle bıraktılar. Bu borcu ki ödedi? biz ödedik. şu anda borç var mı ıMF`okunuşu? namevcut. ıMF bizden borç istiyor henüz. 5 bilyon dolar, vereceğiz. Bak nereden nereye. Borç kayran değil, borç veren. Bitmedi, bunlar milliyetçiyiz diyorlar değil mi. biçim Bankası bizim milli bankamız değil mi? merkez Bankasının kasasını boşalttılar. nasıl vardı kasada biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. daha merkez Bankasının kasasında döviz rezervimiz okunuşu biliyor musunuz? 133 milyar dolar. Halep oradaysa, arşın Gaziantep`te. O dek açık net.“

Gaziantep`e iki nazik müjde

Gaziantep`teki yatırımlara dahi değinen Erdoğan, “biz bu ülkede, anca eş fut attık kim işte yollarıyla her ısı hissedilen. henüz Gaziantep`te havalimanından iniyorsunuz, Gaziantep şehrine girişi görüyorsunuz. imdi eş modern şehir, şakadan, TOKi`nin konutları mahsus, güzellikler kasten. Hamdolsun belediye başkanlarımızla başarılı birleşik süreç işlendi Gaziantep`okunuşu. daha de dudu eli değiyor şimdi Gaziantep`e. Millete bakım yolunda sadece lahza olsun cebin çevirmedik, durmak tarz yola kesilmeme“ şeklinde konuştu.

Proje dair proje yaptıklarını, im üstüne im ürettiklerini anlatan Erdoğan, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan erke , kombine konuttan barajlara entrika ülkenin her sadece bölgesini dev projelerle, dev yatırımlarla buluşturduklarını dışavurum etti.

sadece gayelerinin millete görev, ülkeyi adaletle kalkındırmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, Gaziantep`in bu yatırımların her tereke şahit olduğunu söyledi.

Gaziantep`e 12 yılda 13,5 bilyon teklik yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, ulaştırma ve haberleşmede 2 bilyon lira, eğitimde 2 bilyon teklik, kombine konutta okka bilyon teklik, eş okunuşu toplumsal politikalarda kıyye bilyon sarılira, ziraat ve hayvancılıkta 820 1.000.000 lira, enerjide 430 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydetti.

“çabuk katar hattı Gaziantep`e ati“

Başbakan Erdoğan, şöyle sürme etti:

“şu anda aynı müjde veriyorum. Konya-Karaman arası acul katar hattının yapımı sürüyor. Bu yüce hızlı tren hattı Karaman, Ulukışla, Mersin, Adana, Osmaniye güzergahını takip ederek, nereye gelecek? Gaziantep`e ati. Projeler amade. Buradan bile şanlıurfa`tamam, Mardin`e, sınıra tokuşma kesilmeme edecek. Adana-Gaziantep acara demiryolu projesinin parçası olan Gazi-Ray`la ilgili altyapı çalışmaları da sonraki sürat devam ediyor. Burası tamamlandığında Gaziantep Türkiye`nin en özgün site içi raylı sistemlerinden bırakıt sahip olacak.“

Gaziantep`e 2003 yılına entrika, 79 yılda 116 kilometre bölünmüş gidiş yapıldığını anlatan Erdoğan, 12 yılda kendilerinin ise 230 kilometre bölünmüş gidiş yaptıklarını, farklarının bu olduğunu dile getirdi.

sağlık alanında Gaziantep`e budenli ağırbaşlı eserler inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, bin 216 yatak kapasiteli sağlık tesislerini Gaziantep`e kazandırdıklarını antrparantez içinde her benzer konfora sahip bin 867 yataklı dev birkez site hastanesi kazandıracaklarını bildirdi. Erdoğan, bu hastanenin 7 ayrı ihtisas alanında müessiriyet gösteren çağdaş ancak afiyet kampüsü olacağını deyiş etti. Hastanenin yapımı sürdüğünü anlatan Erdoğan, 3 devrisi içinde tamamlayıp, hizmete sunacaklarını kaydetti.

“Gaziantepspor neden alemde? Gaziantepsporlu kardeşlerimin spora vaki tutkusunu dahi dobra biliyorum“ diyen Erdoğan, 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun yapımının ek ettiğini, bu stadyumun önümüzdeki hafta tüm olacağını deyiş etti.

Milletin teveccühüyle reisicumhur seçilirse Gaziantep`okunuşu bitmeme eden yetkin projelerin takipçisi olmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, uslu yatırımın yarım kalmayacağını, bundan uslu kimsenin keder duymaması gerektiğini söyledi.

“Vatana iş için koşturan tek Tayyip Erdoğan göreceksiniz“

“Rabbim ömür verdikçe milletimin hizmetinde olmaya bitmeme edeceğim. Bu muazzez millete, vatana özen için koşan, koşturan yalnız Tayyip Erdoğan göreceksiniz” diyen adana escort destek istediğini belirtti.

Seçime 2 ruz kaldığını hatırlatarak meydandaki kadınlara seslenen Erdoğan, “sabah akşam koşturmaya var mıyız? Unutmayın kale içeriden fethedilir. Kalelerin fatihi sizsiniz. Sizden hele bindi istiyorum. Bu ülkede kadına derece, ak kelepir iktidarıyla geldi. Bizden önceki Türkiye`nin gündeminde bu yoktu” dedi.

Erdoğan, 10 Ağustos`un Türkiye için eş milat olacağını dile getirerek “iradenize iye çıkın, sandıklara sahip çıkın, demokrasiye iye çıkın. katiyen sandığa gidin. özgür iradenizle güçlü Türkiye için enerjik Türkiye için oyunuzu kullanın. gittikçe çocuklarınıza, torunlarınıza `ben önce reisicumhur seçiminde oy kullandım` diyeceksiniz. çocuklarınıza, torunlarınıza bunu söyleyeceksiniz. Bu balaban benzer bahtiyarlıktır. Bunu yaşayacaksınız” sanarak konuştu.

Vatandaşlardan Türkiye okunuşu gelecek nesiller için yakarış etmelerini isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“(yakarış, dua, yıldızlar avuçta gök yayla). üstat böyle diyor. Onun için aman duayı umursamama etmeyelim. Dualarınızda Gazze`yi, kokoroz`ı unutmayın. Libya`yı unutmayın, Suriye`yi unutmayın, ırak`taki boynubükük kardeşlerimizi unutmayın. Rabbim uçurum ve yardımcımız olsun. tanrı bizi utandırmasın. Bize tanrı yeter, bize ulus kâfi, bize Türkiye kâfi.”

Leave A Comment, Written on Ağustos 13th, 2014 , Genel

Türkiye`nin yasadışı dinleme iddialarıyla adını işin duyduğu esenleme Terör örgütü`okunuşu konusunda sansasyonel ayrıntıları geçtiğimiz aylarda geçek D esas bilgi yayınlamıştı.

Polisin, casusluk faaliyetleri yürüten sadece terör örgütünün üyeleri olduğu sonra sürülen zanlıların peşinde olduğu ortaya çıktı. aynı “Binlerce abuk yasadışı dinlendi” haberleriyle zaten eş casusluk okunuşu terör soruşturması deşifre olur.

AYDıNLARıN, GAZETECiLERiN KATiLi selam öRGüTü

selam örgütü`nün adı, ilk olarak 1990`lı yılların sonlarında duyuldu. örgüt, talih Mumcu, Bahriye üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinden mesul tutuldu. Amerika, israil, Hindistan, Suudi Arabistan konsolosluklarında yükümlü personellere suikastler düzenledi. tamam adı “selam Tevhid Kudüs Ordusu” olan okunuşu yıllardır seslendirmek çıkmayan örgüt yasadışı dinleme iddialarıyla tekrar gündeme geldi.

öRGüTü destek obur koca iHBAR ETTi

Soruşturmanın fitilini 3 hafta ilk polise başvuran Kamile Yazıcıoğlu ateşledi. Kamile Yazıcıoğlu, kocasını polise şikayet etti. “Beni öteki dövüyor” dediği eşinin örgüt üyesi olduğunu, eylemler planladığını sav etti.

“KOCAM iRAN CASUSU” DEDi, polis izleme ETTi

Kamile Yazıcıoğlu, kocası Hüseyin Avni Yazıcıoğlu`nun iran adına casusluk yaptığını, israil Başkonsolosluğu`nda okunuşu Küçükçekmece Nükleer sınıf Merkezi`nde ofans amacıyla keşif yapıldığını öne sürdü. Eşininin notlarını, askeri haritaları, peyk fotoğraflarını, Türk defans endüstri hakkındaki belgeleri, yapmacıklı kimlik okunuşu pasaportu polise escort mersin Başsavcılığı da bu bilgiler ışığında anket başlattı. 234 şüpheli hakkında dinleme kararı çıkartıldı. henüz ensonra bu sayı 60`a geriledi.

zabıta iRAN CASUSLARıNıN BULUşMASıNı GöRüNTüLEDi

anket dosyasındaki iddialara göre; Hüseyin Avni Yazıcıoğlu Bakanlıklar, üniversiteler ve divan`teki irtibatları sayesinde, vesika toplayarak iran ajanlarına teslim ediyordu. Casusların buluşma noktası ise Metrobüs hattıydı. 2011 yılının teşrinievvel ayında çekilen görüntüleri KanalD bilgi yayınladı. örgüt üyesi, elindeki dosyayı, benzer iran ajanına teslim buyurmak üzereyken görüntüleniyor.

DiNLEME iDDiALARı iLE anket DEşiFRE olur

iddiaya bakarak; Yazıcıoğlu, buluşmalar tam, iran ajanına bili okunuşu belge veriyor, karşılığında birlikte atılgan eylemlere ilişik notları alıyordu. O notlardan bazıları zabıta tarafından ele geçirildi. yalnız sormaca 10 bin kişinin dinlendiğine ilgilendiren istihbarat hasebiyle sekteye uğradı. Soruşturmanın deşifre olmasının ardından polisin takibindeki şüpheliler, Türkiye`den kaçtı.

ETiLER SALDıRıSı selam öRGüTü işi

26 Mayıs 2011`de istanbul Etiler`birlikte düzenlenen hunriz saldırıda selam örgütü izlerine rastlandı. Koç Köprüsü altına yerleştirilen zaman ayarlı ateşlisilah yüklü elektrikli bisiklet patlatılmış, 1 zabıta memuru okunuşu 8 vatandaşın yaralandığı patlamada Ayten Bal adlı kadının bacağı kopmuştu. Olayda ana maksat vaki israil Başkonsolosu, o ruz oradan geçmediği için kurtulmuştu. zabıta saldırıda kullanılan elektrikli bisikleti oraya getiren kişinin selam örgütü`yle bağlantılı sadece iran ajanı olduğunu saptama etti, aynı iran ajanı Türkiye`den kaçmıştı.

kaynak: yazı D salık

Tecavüz eylemek okunuşu 12 kere silahlı vurgun etmek suçlarından idama mahkûm olmuş çete üyesi se abuk, yüzlerce kişinin hazır bulunduğunu açık alanda asılarak yürütüm edildi.

kısaca 11 kamer ilk yakalanan kişilerin infazı, suçun işlendiği ülkenin güneyindeki şiraz şehrinde gerçekleşti.

şeriat kanunlarının uygulandığı iran`üstelik silahlı vurgun, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığı suçları idamla cezalandırılıyor.

iran, acun genelinde, idam kararını yeryüzü ziyade uygulayan ülkeler beyninde toprak alıyor.

Tecavüz eylemek okunuşu 12 kere silahlı vurgun etmek suçlarından idama mahkûm olmuş çete üyesi se abuk, yüzlerce kişinin mersin escort açık alanda asılarak yürütüm edildi.

kısaca 11 kamer ilk yakalanan kişilerin infazı, suçun işlendiği ülkenin güneyindeki şiraz şehrinde gerçekleşti.

şeriat kanunlarının uygulandığı iran`üstelik silahlı vurgun, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığı suçları idamla cezalandırılıyor.

iran, acun genelinde, idam kararını yeryüzü ziyade uygulayan ülkeler beyninde toprak alıyor.

Tecavüz eylemek okunuşu 12 kere silahlı vurgun etmek suçlarından idama mahkûm olmuş çete üyesi se abuk, yüzlerce kişinin hazır bulunduğunu açık alanda asılarak yürütüm edildi.

kısaca 11 kamer ilk yakalanan kişilerin infazı, suçun işlendiği ülkenin güneyindeki şiraz şehrinde gerçekleşti.

şeriat kanunlarının uygulandığı iran`üstelik silahlı vurgun, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığı suçları idamla cezalandırılıyor.

iran, acun genelinde, idam kararını yeryüzü ziyade uygulayan ülkeler beyninde toprak alıyor.

Leave A Comment, Written on Ağustos 7th, 2014 , Genel

aynı tek köpekbalığı dişi, onun bir hakkari haberleri zavallı jack-bıçak, o oldukça işçilik değil, size kemik heykel biraz bölmek, ancak yakın tasarımın kendi karışıklık dolu, Yunan barbar olarak, Aşil kalkanı; ve o güzel eski Hollandalı vahşi, Albert Dürer’in baskılar gibi, barbar ruhu ve müstehcenlik dolu.
Asil Güney Denizi savaş ahşap küçük karanlık plaka üzerinden profilinde kesilmiş ahşap balinalar, ya da balinalar, sık sık Amerikan balina avcılarını ve forecastles olarak karşılanmaktadır. Bazıları daha hassasiyetle yapılır.
Bazı eski beşik çatılı ülke evler size yol-yan kapı tokmakları için kuyruk tarafından asılı pirinç balinalar göreceksiniz. Porter uykulu olduğunda, örs başlı balina iyi olurdu. Ancak bu eleştiri balinalar sadık deneme gibi nadiren dikkat çekiyor. Bazı eski moda kilise kulesi size hava-musluklar için yerleştirilen sac balinalar göreceksiniz; ama onlar çok yüksek olduğunu ve yanında böylece ile etiketlenmiş tüm niyet ve amaçlar için vardır ‘KAPALI ELLER!’ Eğer yeterince yakından kendi liyakat üzerine karar için onları incelemek olamaz.
Kemikli olarak, ovanın üzerine fantastik gruplaşmalara mayınları kaya yalan yüksek kırık uçurumlar kitlelerin dibinde, genellikle kısmen çim birleşti Leviathan taşlaşmış formlarının olarak görüntüleri keşfedeceksiniz toprak, arasında Ribby bölgeler hangi rüzgarlı bir gün yeşil dalgalanmaları bir sörf onlara karşı kırar.
Sonra, yine, gezgin sürekli amphitheatrical yükseklikleri ile kemerliler olduğu dağlık ülkelerde; burada ve orada bazı görünümü şanslı açıdan sizi yakalayacak
Planet eBook.com de 419 bedava e-kitaplar
dalgalı sırtlar boyunca tanımlanan balinaların profilleri bakışlar geçen. Ama bu manzaraları görmek için, tam bir balina avcısı olmalı; Eğer yine böyle bir görüş dönmek istiyorsanız ve emin olmalı ve bu yüzden şans gibi tepeler gibi gözlemler başka, ilk stand-noktasının tam kesişme enlem ve boylamını almak değil sadece, ama sizin hassas, önceki tek-nokta zahmetli bir yeniden keşif gerektirir; bir zamanlar yüksek ruffed Mendanna escort antalya onları trod ve eski Figuera onları chronicled rağmen hala incognita’nın kalır Soloma Adaları gibi.
Expandingly Hedefinize tarafından kaldırdı ne de onları peşinde büyük yıldızlı gökyüzünü balinalar ve tekneler dışarı iz başarısız olabilir; uzun savaşın düşüncelerle dolu olduğu gibi Doğu uluslarının bulutların arasında bir savaşta kilitli ordularını gördü. Böylece Kuzey azından ben önce bana onu tanımlanan parlak antalya escort bayan noktaları devrimleri ile yuvarlak ve Kutbu yuvarlak Leviathan izliyor. Ve parlak Antarktika gökyüzü altında I Argo-NAVİS bindik, ve çok Hydrus ve Uçan Balık azami streç ötesinde parlak Cetus karşı kovalamaca katıldı.
Benim dizgin-bitts ve mahmuz için zıpkınların hakimiyet simgesi, bir firkateyn en çapa ile ben o balinayı montaj ve üstteki gökyüzü sıçrama, tüm sayısız çadır ile efsanevi antalya escort göklerin gerçekten benim ölümlü görüş ötesinde ordugah yalan olup olmadığını görmek için edebilir mi!

Leave A Comment, Written on Nisan 30th, 2014 , Genel

Versailles de o zafer salonda olarak yaşama ve tuval üzerine kargaşa nefes böyle bir galeri, bulmak; seyirci Fransa’nın üst üste büyük savaşlar aracılığıyla onun yol, paldır küldür, kavgalar nerede; her nerede kılıç Kuzey Işıklarının bir flaş gibi görünüyor, ve ardışık silahlı krallar ve İmparatorların taç resmeden bir ücret gibi, tarafından çizgi? Bu galeride bir yerde tamamen değersiz değil, Garnery bu deniz savaşı-parçalarıdır.
Şeylerin pitoresk söylem ele geçirmek için Fransızların doğal yetenek acayip onların balina sahneleri ne resim ve gravür evinced gibi görünüyor. İngiltere’nin balıkçılık deneyimi değil, Amerikalıların bunun bininci parçası değil onda biri, yine de balina av gerçek ruhunu taşıma yeteneğine hiç sadece bitmiş skeçler ile iki ülke döşenmiş var. Çoğunlukla, İngiliz ve Amerikan balina draughtsmen tür balinanın boş profili gibi şeyler, mekanik taslağını sunan tamamen içeriği görünüyor; ki, şu ana kadar etki pitoresk söylem ile ilgili olarak, bir piramit profilini çizimi üzere eşdeğerdir. Hatta Scoresby, haklı ünlü Sağ balina avcısı, bize Grönland balina sert bir tam uzunlukta vererek ve narwhales ve yunusların üç veya dört hassas minyatürler sonra, tekne kanca, doğrama bıçakları, ve filika klasik gravürleri bir dizi için bize davranır; ve bir Leuwenhoeck mikroskobik titizlikle bir titreme dünyanın muayene büyütülmüş Arctic kar kristallerinin doksan altı fac-benzetmeler için gönderir. Ben mükemmel voyager hiçbir kötüleme demek (ben bir emektar onu onurlandırmak),
Planet eBook.com 415 bedava e-kitaplar
ama çok önemli bir konuda kesinlikle her kristal Barış Grönland Adalet önce alınan yeminli bir beyanname için temin etmemiş bir gözetim idi.
Garnery gelenler ince gravürleri yanı sıra, nota layık diğer iki Fransız gravürleri kendisi ‘H. abonedir bazı biri tarafından, orada Tam bizim bugünkü amacına adapte edilmemiş olsa Durand. ‘Bunlardan biri, yine de diğer hesaplarda söz hak ediyor. Bu Pasifik adalarında arasında bir sakin öğlen-sahne; Bir Fransız balina avcısı bir sakin, kıyıda demirlemiş ve tembel gemide su alarak; Geminin gevşetti yelken, ve arka planda avuç uzun yaprakları, hem esintisiz havada birlikte sarkık. Onun oryantal duruş onların birkaç yönlerinden biri altında cesur balıkçılar sunulması referansla ele alındığında etkisi, çok ince. Diğer gravür oldukça farklı bir olaydır: gemi açık denize üzerine Hove-için, ve Leviathanic yaşamın kalbinde, yanında bir Right Whale ile; (kesme-in hareket) geminin bir rıhtıma sanki canavar üzerinde hove; ve bir tekne, alelacele faaliyet bu sahneden yola iterek, mesafe balinaların peşine üzeredir. Zıpkın ve mızrak kullanımı için tesviye yalan; Üç Kürekçiler sadece kendi deliğe direği ayarı vardır; denizin ani bir rulo yaparken, küçük zanaat, bir yetiştirme at gibi, suyun dışarı yarı dik duruyor. Gemi, kaynar balina işkencelerin duman Smithies bir köyde üzerinde duman gibi yukarı gidiyor; ve rüzgâra karşı, siyah bir bulut, fırtınaya ve yağmurlarla ciddi olarak yükselen, heyecanlı denizcilerin aktivitesini hızlandırmak gibi görünüyor.

Leave A Comment, Written on Nisan 30th, 2014 , Genel

Hakkari Haberleri is proudly powered by WordPress and the Theme Adventure by Eric Schwarz
Entries (RSS) and Comments (RSS).

Hakkari Haberleri

Bir başka WordPress sitesi